Oficial ANRE: ”Operatorul are obligația de a asigura prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești”

Oficial ANRE: ”Operatorul are obligația de a asigura prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești”

În timp ce criza furnizării apei calde în municipiul Ploiești continuă, deși directorul ADI Termo Prahova, Horia Tiseanu, a solicitat operatorului Termoficare Prahova SA - înainte de a demisiona din funcție - repornirea CAF 2, am primit de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) răspunsuri la întrebările adresate reprezentanților acestei instituții chiar înainte de întreruperea apei calde în peste 50.000 de apartamente din Ploiești.
Cele mai importante informații furnizate, la cererea noastră, de către ANRE sunt următoarele: 1) Termoficare Prahova poate primi licență de la ANRE (solicitare care este în prezent în lucru), dacă îndeplinește condițiile legale, și 2) Termoficare Prahova are obligația de a asigura prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Ploiești conform prevederilor legale și cu respectarea obligațiilor din Contractul de delegare a gestiunii, la prețurile și tarifele stabilite prin acesta.
Mai jos aveți întrebările noastre și răspunsurile venite din partea ANRE, în această după-amiază:
În urma cererii dumneavoastră nr. 122727 din data de 26.07.2022, adresată ANRE conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem următoarele:
1. Care a fost motivul refuzului de acordare a licenței provizorii pentru Gas&Power Trading, decis de ANRE la data de 22.06.2022 (Decizia nr. 1016)?
Decizia privind refuzul de acordare a licenței provizorii pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în unitatea administrativ-teritorială Ploiești, județul Prahova, solicitată de societatea GAS&POWER TRADING S.R.L., a fost emisă ca urmare a faptului că solicitantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate în vederea acordării licenței provizorii pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, în sensul că nu este titularul nominal al contractului de delegare prin concesiune, gestiunea fiind atribuită unei entități fără personalitate juridică, contrar cerințelor prevăzute de art. 12 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 29 și art. 49 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care rezultă că titularul licenței pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică poate fi doar operatorul căruia i s-a atribuit gestiunea acestui serviciu public.
2. După semnarea contractului de concesiune nr. 185/7/09.05.2022, între ADI Termo Prahova (concedent) și asocierea S.C. Gas&Power Trading S.R.L. (lider de asociere)-GEOTHERM DISTRIBUTION S.A., a fost înființată, la 23.05.2022, societatea pe acțiuni S.C. Termoficare Prahova S.A., rezultată din asocierea firmelor anterior menționate. Poate solicita și primi licență, conform legislației în vigoare, societatea Termoficare Prahova S.A.?
Având în vedere că, prin Actul adițional la contractul de concesiune menționat, încheiat în data de 23 iunie 2022, între ADI Termo Prahova și asocierea SC Gas&Power Trading S.R.L. - GEOTHERM DISTRIBUTION S.A., respectiv societatea TERMOFICARE PRAHOVA S.A., a fost atribuit acesteia din urmă dreptul și obligația de a asigura activitățile de furnizare a energiei termice, respectiv: producția, transportul, distribuția și furnizarea acesteia, în măsura în care sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute în legislația specifică domeniului alimentării centralizate cu energie termică, cu privire la capabilitatea tehnico-economică de desfășurare a activităților specifice serviciului, ANRE nu identifică un impediment pentru acordarea licenței serviciului public de alimentare cu energie termică solicitantului în cauză.
3. A depus Termoficare Prahova SA, până la data prezentei (26.07.2022), solicitare de obținere a licenței pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în unitatea administrativ-teritorială Ploiești?
Societatea Termoficare Prahova S.A. a înaintat ANRE cererea de acordare a licenței pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, aflată în proces în analiză.
Conform prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.
4. Are dreptul operatorul de termoficare să emită facturi către clienți fără a deține licență?
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice menționează la art. 29 alin. (11): Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: […] j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora, respectiv la lit. l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz.
Totodată, Legea nr. 51/2006 menționează la art. 7 alin. (1) lit. b) următoarele: „Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, şi anume: […] b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ”.
Având în vedere că S.C. Termoficare Prahova S.A. are calitatea de concesionar al serviciului și a depus la ANRE documentele pentru obținerea licenței de operator SPAET, până la obținerea licenței, există obligația de a asigura prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Ploiești conform prevederilor legale și cu respectarea obligațiilor din Contractul de delegare a gestiunii, la prețurile și tarifele stabilite prin acesta.
5. Se apropie termenul limită de 90 de zile necesar pentru obținerea licenței, după semnarea contractului de concesiune. Care vor fi consecințele unei eventuale lipse a licenței/licenței provizorii?
Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, “desfășurarea activităților specifice serviciului public pentru alimentarea cu energie termică printr-un SACET, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza […] licenței emise de A.N.R.E.”, în condițiile legii.
În ceea ce privește prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licență, aceasta constituie contravenție, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 325/2006.
Cu stimă, Marius Vladu - Director, Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul, ANRE